Algunes paraules del reformador

Facebook Twitter Email

El passat 31 d’octubre les esglésies protestants commemoràvem el que hom ha considerat el naixement del protestantisme. Com és conegut a bastament, en aquella data, l’any 1517, l’aleshores frare agustinià Martí Luter clavava, segons la tradició o la història, les seves famoses 95 tesis sobre les indulgències, a la porta de l’església del castell-palau de Wittenberg.
Aquest fet havia de canviar radicalment la història de l’Església i havia de representar, a la llarga, grans canvis a tot el món. Luter amb les seves crítiques a la corrupció, als abusos de tot tipus i a la riquesa de l’Església romana del seu temps ens mostrava el camí a seguir.
Ja entre les 95 tesis figura aquesta: “El veritable tresor de l’Església és el sacrosant evangeli de la glòria i de la gràcia de Déu” (tesi 62)
Han passat vora 500 anys i la validesa de moltes de les propostes luteranes, malgrat el pas del temps, continuen essent avui tan vàlides com en aquell llunyà segle XVI.
Actualment, per exemple, que tant es parla l’ecumenisme, ressonen potents aquestes paraules de Luter: “Sàpiguen que estan molt equivocats en titllar-me d’enemic de l’església romana. No sóc pas el seu enemic sinó que li professo el més pur amor, com a tota l’església cristiana”.
Així, doncs, com un petit record a l’iniciador de la Reforma m’he entretingut a anar espigolant, d’ací i d’allà, algunes de les moltes cites atribuïdes a l’exmonjo agustinià tot i lamentant que per falta de temps no hagi pogut contextualitzar-les.

“La superstició, la idolatria i la hipocresia compten amb grans salaris; la veritat és captaire”
“Quan Déu construeix una església, el diable construeix una capella”
“Encara que demà fos la fi del món, avui plantaria una pomera al meu jardí”
“Tot el que es fa al món es fa per una esperança”
“La fe cal que sufoqui tota raó, sentit comú i enteniment”
“La raó és el més gran enemic que té la fe; mai no ve en ajuda de les coses espirituals, sinó que sovint lluita contra la paraula divina, tractant amb desdeny tot el que emana de Déu”
“La vida cristiana consisteix en fe i caritat”
“Huss va ser cremat, però no van pas cremar la veritat amb ell”
“Què ha d’omplir les mans, la llengua, els ulls, l’oïda i el cor de tots els homes? La Bíblia sense comentaris és el sol que per ell mateix il•lumina tots els professors i pastors”
“Tinc tres gossos que són un perill:la ingratitud,la supèrbia i l’enveja. Quan mosseguen deixen una ferida profunda”
“La humilitat dels hipòcrites és el més gran i el més altiu dels orgulls”
“El pensament està lliure d’impostos”
“Una mentida és com una bola de neu; quan més temps se la fa rodar, més gran es torna”
“En aquesta terra no hi ha res millor que la música per alegrar l’home malenconiós; per entristir l’alegre; per infondre coratge als qui desesperen; per enorgullir l’humil i afeblir l’enveja i l’odi”.

Martí Luter, després d’una vida plena de lluites, de controvèrsies, de treballs esgotadors i de dificultats de tota mena, moria a Eisleben, la localitat on havia nascut, el 18 de febrer de 1546. No va poder acabar de pronunciar el sermó que estava predicant a la parròquia de la seva ciutat. Dut a casa seva moria poques hores després. Les seves darreres paraules foren: ”En les teves mans deixo el meu esperit; m’has redimit, oh Senyor, Déu fidel”
Una quantitat innombrable d’obres teològiques, cartes, sermons i himnes testimonien la fe d’aquest treballador infatigable, d’aquest paladí de la fe com ha estat qualificat.

J. Lluís Paül

El pasado 31 de octubre las iglesias protestantes conmemorábamos lo que se ha considerado el nacimiento del protestantismo. Como es conocido ampliamente, en aquella fecha, el año 1517, el entonces fraile agustino Martín Lutero clavaba, según la tradición o la historia, sus famosas 95 tesis sobre las indulgencias, en la puerta de la iglesia del castillo- palacio de Wittenberg.

Este hecho iba a cambiar radicalmente la historia de la Iglesia y debía representar, a la larga, grandes cambios en todo el mundo. Lutero con sus críticas a la corrupción, a los abusos de todo tipo y a la riqueza de la Iglesia romana de su tiempo nos mostraba el camino a seguir.

Ya entre las 95 tesis figura ésta: “El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios” (tesis 62)

Han pasado cerca de 500 años y la validez de muchas de las propuestas luteranas, a pesar del paso del tiempo, siguen siendo hoy tan válidas como en aquel lejano siglo XVI.

Actualmente, por ejemplo, que tanto se habla de ecumenismo, resuenan potentes estas palabras de Lutero: “Sepan que están muy equivocados en tildarme de enemigo de la iglesia romana. No soy su enemigo sino que le profeso el más puro amor, como toda la iglesia cristiana”.

Así, pues, como pequeño recuerdo al iniciador de la Reforma me he entretenido en ir espigando, de aquí y de allá, algunas de las muchas citas atribuidas al ex monje agustiniano aunque lamentando que por falta de tiempo no haya podido contextualizarlas.

“La superstición, la idolatría y la hipocresía cuentan con grandes salarios, la verdad es mendiga”
“Cuando Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla”
“Aunque mañana fuera el fin del mundo, hoy plantaría un manzano en mi jardín”
“Todo lo que se hace en el mundo se hace por una esperanza”
“La fe debe sofocar toda razón, sentido común y entendimiento”
“La razón es el mayor enemigo que tiene la fe; nunca viene en ayuda de las cosas espirituales, sino que a menudo lucha contra la palabra divina, tratando con desdén todo lo que emana de Dios”
“La vida cristiana consiste en fe y caridad”
“Huss fue quemado, pero no quemaron la verdad con él”
“¿Qué tiene que llenar las manos, la lengua, los ojos, el oído y el corazón de todos los hombres? La Biblia sin comentarios es el sol que por sí mismo ilumina a todos los profesores y pastores ”
“Tengo tres perros que son un peligro: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden dejan una herida profunda ”
“La humildad de los hipócritas es el más grande y el más altivo de los orgullos”
“El pensamiento está libre de impuestos”
“Una mentira es como una bola de nieve, cuando más tiempo se la hace rodar, más grande se vuelve”
“En esta tierra no hay nada mejor que la música para alegrar el hombre melancólico, para entristecer al alegre; para infundir coraje a los que desesperan; para enorgullecer al humilde y debilitar la envidia y el odio”.

Martín Lutero, después de una vida llena de luchas, de controversias, de trabajos agotadores y de dificultades de todo tipo, moría en Eisleben, la localidad donde había nacido, el 18 de febrero de 1546. No pudo terminar de pronunciar el sermón que estaba predicando en la parroquia de su ciudad. Llevado a su casa, moría pocas horas después. Sus últimas palabras fueron: “En tus manos dejo mi espíritu; me has redimido, oh Señor, Dios fiel”

Una cantidad innumerable de obras teológicas, cartas, sermones e himnos testimonian la fe de este trabajador infatigable, de este paladín de la fe como ha sido calificado.

J. Lluís Paül

Le 31 Octobre dernier les églises protestantes nous avons commémoré ce qui a été considéré comme la naissance du protestantisme. Il est bien connu qu’à cette date, en 1517, le moine augustinien à l’époque, Martin Luther affichait, selon la tradition ou l’histoire, ses fameuses 95 thèses sur les indulgences, à la porte de l’église du château-palais de Wittenberg.
Ce fait changerait radicalement l’histoire de l’Église et devrait représenter, en fin de compte, des grands changements dans le monde entier. Luther avec sa critique de la corruption, des abus de toutes sortes et de la richesse de l’Église romaine de son temps nous montrait la voie à suivre.
Déjà parmi les 95 thèses figure celle-ci: «Le véritable trésor de l’Église est le sacro-saint évangile de la gloire et de la grâce de Dieu» (Thèse 62)
Près de 500 ans se sont écoulés et la validité de bon nombre des propositions luthériennes, malgré le temps passé, restent aussi valables aujourd’hui comme au XVIe siècle.
Actuellement, par exemple, que l’on parle tant de l’œcuménisme, retentissent avec puissance ces paroles de Luther: « Sachez que vous vous trompez de me taxer d’ennemi de l’église romaine. Je ne suis pas son ennemi, plutôt je lui professe l’amour le plus pur, comme à toute l’église chrétienne ».

Donc, comme un petit souvenir à l’initiateur de la Réforme, je me suis distrait à aller glaner ici et là, quelques-unes des citations attribuées à l’ex moine augustin tout en déplorant que par manque de temps je n’ai pas pu les mettre en contexte.

« La superstition, l’idolâtrie et l’hypocrisie ont de gros salaires ; la vérité est mendiante »
« Quand Dieu construit une église, le diable construit une chapelle »
« Même si demain c’était la fin du monde, aujourd’hui, je planterais un pommier dans mon jardin »
« Tout ce qui est fait au monde est fait pour une espérance »
« Il faut que la foi étouffe toute raison, bon sens et sagesse »
« La raison est le plus grand ennemi de la foi, elle ne vient jamais à l’aide des choses spirituelles, mais souvent lutte contre la Parole divine, en traitant avec mépris tout ce qui émane de Dieu »
« La vie chrétienne consiste en la foi et la charité »
« Huss fut brûlé, mais la vérité ne fut pas brûlée avec lui »
« Qu’est-ce qui doit combler les mains, la langue, les yeux, les oreilles et les cœurs de tous les hommes ? La Bible sans commentaires, c’est le soleil qui lui-même ensoleille tous les enseignants et pasteurs »
« J’ai trois chiens qui sont un danger : l’ingratitude, l’orgueil et l’envie. Quand ils mordent ils laissent une profonde blessure. »
« L’humilité des hypocrites est le plus grand et le plus arrogant des orgueils »
« La pensée est libre d’impôts »
« Un mensonge est comme une boule de neige, plus de temps elle roule, plus grande elle devient »
« Sur cette terre, il n’y a rien de mieux que la musique pour animer l’homme mélancolique ; pour attrister celui qui est joyeux ; pour inculquer le courage à ceux qui désespèrent ; pour enorgueillir l’humble et affaiblir l’envie et la haine. »
Martin Luther, après une vie de luttes, conflits, travail épuisant et de difficultés de toutes sortes, est mort à Eisleben, ville où il est né le 18 Février 1546. Il ne put achever le sermon qu’il prêchait dans la paroisse de sa ville. Ramené à la maison, il mourait quelques heures plus tard. Ses derniers mots furent: « En tes mains je laisse mon esprit: tu m’as rédimé, ô Seigneur, Dieu fidèle »
D’innombrables ouvrages de théologie, lettres, sermons et hymnes témoignent de la foi de ce travailleur infatigable, ce défenseur de la foi comme il a été caractérisé.

J. Lluís Paül

Facebook Twitter Email

No comments yet.

Leave a Reply